shabd-logo
Muna-Madan (मुना-मदन)

Muna-Madan (मुना-मदन)

Laxmi Prasad Devkota

0 भाग
0 व्यक्तिले किनेको
0 पाठकहरू
9 March 2023 मा सम्पन्न
ISBN नम्बर : 9789937942003
मा पनि उपलब्ध Amazon

Muna-Madan, the most popular work in Nepali literature, is a short epic narrating the tragic story of Muna and Madan. Muna-Madan is written by Laxmi Prasad Devkota, and is based on an 18th-century Newari ballad entitled Ji Waya La Lachhi Maduni. Read more 

Muna-Madan (मुना-मदन)

Muna-Madan (मुना-मदन)

Laxmi Prasad Devkota

0 भाग
0 व्यक्तिले किनेको
0 पाठकहरू
9 March 2023 मा सम्पन्न
ISBN नम्बर : 9789937942003
मा पनि उपलब्ध Amazon

Muna-Madan, the most popular work in Nepali literature, is a short epic narrating the tragic story of Muna and Madan. Muna-Madan is written by Laxmi Prasad Devkota, and is based on an 18th-century Newari ballad entitled Ji Waya La Lachhi Maduni. Read more

0.0

Book Highlights
no articles);
कुनै लेख फेला परेन
---